Οι δυνατότητες μας στην παροχή συμβουλευτικών σε συνδυασμό με τη βαθιά τεχνογνωσία σε θέματα υγείας, μας επιτρέπει να αναπτύξουμε προσαρμοσμένες λύσεις για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας καθώς & σε ιδιώτες.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε:

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ανταγωνιστικά προγράμματα παροχών, ενισχύοντας το προφίλ τους και διασφαλίζοντας βασικές ανάγκες των εργαζομένων τους.

Βάσει διεθνών ερευνών για την Υγεία η κορυφαία πρόκληση για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών.
Στην Ελλάδα, το περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό δεδομένου ότι πάνω από 400.000 άτομα, βάσει στοιχείων που διέθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος, νέα σε ηλικία με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, δυσχεραίνοντας έτσι τις προσπάθειες για προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις.

Στην NOBILIS υποστηρίζουμε την άποψη πως η δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η βελτίωση της δέσμευσης & του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού τονίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη σημασία ύπαρξης προγραμμάτων παροχών από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους, που συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς και κατανοούν τις προτιμήσεις τους.

Ένα ακόμα στοιχείο που γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τις επιχειρήσεις, αποτελεί η συσχέτιση της υγείας των εργαζομένων & το αίσθημα ασφάλειας με την παραγωγικότητα, η οποία παρά τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, διαφαίνεται να μειώνεται επηρεάζοντας τις οικονομικές προοπτικές των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα.

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο αρκετές επιχειρήσεις να έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών, χωρίς όμως να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη επίγνωση.

Υπολογίζεται πως περίπου το 10% των εργαζομένων μιας επιχείρησης, γνωρίζουν πλήρως την πολιτική ανταμοιβών της.

Ένα πρόγραμμα παροχών δεν χρειάζεται μόνο να επικοινωνηθεί σωστά, αλλά να λάβει επίσης υπόψη τη διατήρηση των διαχειριστικών εξόδων σε χαμηλά επίπεδα.

Βασικό εμπόδιο επίσης στην εφαρμογή επιτυχημένων προγραμμάτων παροχών, αποτελεί η έλλειψη χρήσης δεδομένων και η αδυναμία μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους, στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της ορθής τιμολόγησης, στη διαπραγμάτευση, στην ανανέωση και στον στρατηγικό επανασχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών.

Προσέλκυση στελεχών και βελτίωση της δέσμευσης και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων προς τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων παροχών.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παρέχουμε αξιολόγηση υφιστάμενων παροχών, εντοπισμό δυνητικών ελλείψεων και πραγματοποιούμε συγκριτική αντιπαράθεση με προγράμματα εταιρειών που έχουν ηγετική θέση στην αγορά.

Παρέχουμε επίσης συμβουλές για τον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων προγραμμάτων, τη δημιουργία νέων ή την ενοποίηση διαφορετικών προγραμμάτων λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς και επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότητα για ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

Διαμεσολάβηση

Κάνουμε έρευνα αγοράς στις ασφαλιστικές εταιρείες και ετοιμάζουμε σύγκριση και αξιολόγηση προσφορών με τρόπο ώστε να απλουστεύεται η λήψη απόφασης. Διασφαλίζουμε ότι οι όροι του συμβολαίου είναι σύμφωνα με την προσφορά και συντονίζουμε και διαπραγματευόμαστε την ανανέωση των προγραμμάτων παροχών.

Προχωράμε σε πρόταση και διαπραγμάτευση αλλαγής παροχών και διαπραγματευόμαστε και συντονίζουμε τις υπηρεσίες της ασφαλιστικής εταιρείας.

Υπηρεσίες επικοινωνίας

Προγραμματίζουμε παρουσιάσεις προσωπικού, δίνοντας έμφαση στην λειτουργία των προγραμμάτων και στις ενημερώσεις για τις συνθήκες που επικρατούν στη αγορά.

Προετοιμάζουμε λίστα συχνών ερωτήσεων  και ανάλογο υλικό επικοινωνίας, όπως παρουσιάσεις και περιλήψεις των προγραμμάτων παροχών, που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή για να δημοσιεύονται στο ενδοδίκτυο (intranet) της επιχείρησης και υποβοηθούμε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού με την οργάνωση και τον συντονισμό των παρουσιάσεων.

Διαμορφώνουμε το ενημερωτικό φυλλάδιο ασφαλιστικών παροχών και προετοιμάζουμε το εγχειρίδιο διαχείρισης για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Διαχειριστικές υπηρεσίες

Ελέγχουμε την ακρίβεια των χρεωστικών/πιστωτικών σημειώσεων ,συλλέγουμε τα απαραίτητα έγγραφα προς αποστολή στην ασφαλιστική εταιρεία και παρακολουθούμε την ορθότητα εγγραφών / διαγραφών ασφαλισμένων.
Παρέχουμε ηλεκτρονική υποστήριξη με πλήρη ανάλυση κόστους ανά υπάλληλο και προστατευόμενα μέλη.

Επίσης, φροντίζουμε για τη συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ζημιών και διαχειριζόμαστε ζητήματα που προκύπτουν με το δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων και κλινικών.

Παρακολουθούμε την ορθότητα των αποζημιώσεων καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου καταβολής τους.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στα ζητήματα των εργαζομένων ως προς την ασφαλιστική τους κάλυψη και ενημερώνουμε πλήρως τους εργαζομένους σε θέματα που αφορούν αξιώσεις.

Οφέλη

Για τις επιχειρήσεις

 • Ανταγωνιστικά προγράμματα παροχών.
 • Ενημερωμένο προσωπικό αναφορικά με την βέλτιστη αξιοποίηση του προγράμματος και αναγνώριση της παροχής ως ανταμοιβή.
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης

Για τους εργαζόμενους

 • Δυνατότητα αναπλήρωσης μέρους τους χαμένου εισοδήματος σε περίπτωση που παρουσιασθεί ασθένεια ή ατύχημα.
 • Πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.
 • Άμεση και έγκυρη διευθέτηση αξιώσεων.
 • Ευαισθητοποίηση και αυξημένη κατανόηση από τους εργαζόμενους, για το σύνολο των παροχών που προσφέρει μια επιχείρηση.
Ύπαρξη σαφών αποδόσεων των προγραμμάτων παροχών προς τους εργαζόμενους

Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τους παράγοντες κόστους, ως στοιχείο για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών διαχείρισης του κόστους. Τα κοινά στοιχεία αναφοράς περιλαμβάνουν:

 • Τριμηνιαίες ενημερώσεις των ιατρικών αποζημιώσεων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά και παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να ανιχνεύει συγκεκριμένα στοιχεία δεδομένων
 • Ταξινόμηση των ιατρικών δαπανών, ανά ομάδα και ανά κέντρο κόστους
 • Ταξινόμηση των ιατρικών δαπανών ανά τύπο κάλυψης και της επίδρασή τους στο οικονομικό αποτέλεσμα του προγράμματος
 • Δείκτης αναλογίας ασφαλίστρου / αποζημιώσεων περίθαλψης και συνολικός δείκτης ασφαλιστικής περιόδου
Οφέλη
 • Διευρυμένη εικόνα της απόδοσης των προγραμμάτων.
 • Επανατροφοδότηση της υφιστάμενης στρατηγικής για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων προγραμμάτων.
 • Αξιολόγηση ορθής τιμολόγησης και αποτελεσματική διαπραγμάτευση κατά την περίοδο ανανέωσης.