Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις μεταφοράς, διατήρησης και μείωσης κινδύνων, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν καλύτερα, να ποσοτικοποιούν και να διαχειρίζονται την έκθεσή τους σε κινδύνους.

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να τοποθετήσουμε προγράμματα που εξασφαλίζουν τους καλύτερους όρους που διατίθενται στην αγορά, διαθέτοντας απαράμιλλη πρόσβαση σε ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής των πελατών τους και λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης και μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους.

Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη των πωλήσεων συνδέονται πολύ συχνά με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.
Για το λόγο αυτό η θωράκιση του ισολογισμού μιας επιχείρησης από τις επισφαλείς απαιτήσεις είναι ζωτικής σημασίας.

Η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο μεταφοράς του κινδύνου επισφαλειών εκτός του ισολογισμού μιας επιχείρησης, στοιχείο το οποίο απελευθερώνει κεφάλαια κίνησης, και ενισχύει την αναπτυξιακή της πορεία.

Πέραν της άμεσης συνεισφοράς της στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί και ένα πολύ ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μιας επιχείρησης, ειδικά στις περιπτώσεις που σχεδιάζει την είσοδο σε νέες αγορές, αχαρτογράφητου γι αυτή πιστωτικού κινδύνου, ή την επέκταση του πιστωτικού ορίου στους υφιστάμενους πελάτες της.

Στην Nobilis εξετάζουμε τις ανάγκες σας και σε συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου πιστώσεων σχεδιάζουμε το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων, προσαρμοσμένο στα ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης σας.

Βασικά οφέλη

Προστασία από επισφαλείς απαιτήσεις

Μειώνεται ο κίνδυνος μη πληρωμής των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του κινδύνου επισφαλειών εκτός του ισολογισμού μιας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το ενεργητικό και βελτιώνεται η καθαρή της θέση.

Προστασία της ρευστότητας και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης

Καλύπτεται το κενό που μπορεί να προκαλέσει μια επισφάλεια στη ρευστότητα μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται η ρευστότητά της και να ενισχύεται το κεφάλαιο κίνησής της, καθώς και η συνολική οικονομική της θέση.

Ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

Βοηθά το τμήμα πιστωτικού ελέγχου μιας επιχείρησης να ενισχύσει τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, μέσω ενός οικονομικά αποδοτικότερου τρόπου διαχείρισης και δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών και των διαχειριστικών αναγκών που σχετίζονται με τις ενέργειες επανείσπραξης.

Έγκαιρη προειδοποίηση του διαφαινόμενου πιστωτικού κινδύνου και ενίσχυση της ανάπτυξης της επιχείρησης

Παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης πρόγνωσης και αποφυγής επισφαλειών με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί να χαράξει με ορθολογικό τρόπο την πιστωτική της πολιτική και να τη χρησιμοποιήσει ενεργά με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της, όπως π.χ. παρέχοντας μεγαλύτερα πιστωτικά όρια σε πελάτες οι οποίοι είναι χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Μέσω της ενεργητικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ενισχύεται σημαντικά το αναπτυξιακό δυναμικό της επιχείρησης.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για να εξυπηρετήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αυξάνοντας την πιστοδοτική τους ικανότητα χωρίς να δεσμεύουν τον τραπεζικό τους δανεισμό.

Η λήψη εγγυητικών επιστολών αποτελεί μια συνήθη πρακτική από πολλές επιχειρήσεις τόσο στο πλαίσιο σύναψης εμπορικών συμβάσεων ή εκτέλεσης έργων όσο και κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Η εγγυητική επιστολή λειτουργεί ως εχέγγυο διασφάλισης των συμβατικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.

Στη Ελλάδα η έκδοση εγγυητικών επιστολών γινόταν ως επί το πλείστον από Τραπεζικούς Οργανισμούς. Αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία, καθιστούν αποδεκτές πέραν των τραπεζικών και τις εγγυητικές επιστολές που χορηγούνται από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.

Στις διεθνείς αγορές, η χορήγηση εγγυητικών επιστολών από Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις φθάνει σε ποσοστό της τάξεως του 25% του συνόλου των εκδιδομένων εγγυητικών, με εγγυημένα κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εμπορικές, Κατασκευαστικές αλλά και Βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ευελιξία των επιλογών, το ανταγωνιστικό κόστος και τους όρους που παρέχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο εγγυήσεων. Οι βασικές κατηγορίες των συμβολαίων αυτών είναι:

Συμβόλαια εγγυήσεων στο πλαίσιο συμβάσεων
 • Συμμετοχής σε διαγωνισμό
 • Ανάληψης προκαταβολών
 • Καλής εκτέλεσης έργου
 • Συντήρησης / Καλής λειτουργίας
Συμβόλαια εγγυήσεων στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών
 • Καλής πληρωμής
 • Φορολογικών & τελωνειακών δασμών
Μέσω της ασφάλισης εγγυήσεων, προσφέρουμε:
 • Διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης που προκύπτουν στο πλαίσιο μιας σύμβασης.
 • Διασφάλιση της συμμετοχής μιας επιχείρησης σε διάφορους διαγωνισμούς που θέτουν ως προϋπόθεση την έκδοση εγγυήσεων.
 • Δυνατότητα λήψης εγγυήσεων χωρίς την ανάγκη υποθήκευσης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και χωρίς να επηρεαστεί το διαθέσιμο όριο του τραπεζικού δανεισμού της.

Βασικά οφέλη

 • Ενισχύεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης ειδικά στις περιπτώσεις που η εξωστρέφεια της την ωθεί σε νέες επιχειρηματικές σχέσεις με πελάτες που αναζητούν υψηλά επίπεδα διασφάλισης.
 • Εύκολη και μη χρονοβόρα διαδικασία ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών οι οποίοι μπορεί να συνοδεύονται από ιδιαίτερα σφικτά χρονικά πλαίσια και απαιτήσεις.
 • Αποφεύγεται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η μείωση των ορίων του τραπεζικού της δανεισμού, δίνοντάς της τη δυνατότητα για έλεγχο της οικονομικής της ευρωστίας και της οικονομικής της θέσης.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να διασφαλίσουν την λειτουργία τους.

Το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών μετόχων ακόμα και έναντι του περιβάλλοντος.
Τις ευθύνες αυτές οφείλουν βάσει νομοθεσίας να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

Προσφέρουμε προγράμματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που καλύπτουν τις αποζημιώσεις που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλισμένου.
Συνεργαζόμαστε με τα στελέχη της επιχείρησης ώστε να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε τους ιδιαίτερους κινδύνους αστικής ευθύνης που μπορούν να διατρέχουν μια επιχείρηση και διενεργούμε έρευνα αγοράς για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι επιλογές αφορούν σε:

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Καλύπτει αποζημιώσεις πελατών σας, στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης

Καλύπτει την αστική ευθύνη που έχει ο εργοδότης για εργατικά ατυχήματα, σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος

Καλύπτει αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από τη διάθεση και χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Ασφάλιση για Λάθη και Παραλείψεις (E&O)

Καλύπτει πράξεις και παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και όχι σε πρόθεση. Ιδιαίτερα σημαντική ασφάλιση για ελεύθερους επαγγελματίες όπως δικηγόροι, γιατροί, λογιστές, σύμβουλοι, μηχανικοί και αρχιτέκτονες,

Ασφάλιση Ευθυνών Διευθυντών και Στελεχών (D&O)

Καλύπτει την αστική ευθύνη που προκύπτει έναντι τρίτων, κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών μιας επιχείρησης.

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Καλύπτει το κόστος της πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς, καθώς επίσης και το κόστος αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει μια επιχείρηση.

Ασφάλιση Ευθυνών σχετιζόμενων με την Ναυσιπλοΐα

Καλύπτει την αστική ευθύνη που σχετίζεται με σκάφη αναψυχής ή επαγγελματικά , προς τρίτους , προσωπικών ατυχημάτων και μηχανικών βλαβών.

Ασφάλιση Ευθύνης από Ηλεκτρονικούς και Διαδικτυακούς Κινδύνους (Cyber Liability)

Καλύπτει την αστική ευθύνη που σχετίζεται με τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους.

Οφέλη

 • Κάλυψη της επιχείρησης έναντι απαιτήσεων τρίτων που λόγω του πιθανού ύψους τους μπορούν να επιφέρουν σημαντικούς κλυδωνισμούς στη λειτουργία της.
 • Η ασφάλιση ευθυνών συντελεί επίσης στην καλή εικόνα της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία και τους εργαζομένους πιστοποιώντας την κοινωνική υπευθυνότητά της.

Βοηθάμε στην προστασία του ενεργητικού μιας επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία που περιλαμβάνουν τις κτιριακές δομές, το περιεχόμενό τους, τις πρώτες ύλες, τον μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα, από μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Επίσης χρειάζεται να προστατευτούν από την παρεπόμενη απώλεια κερδών σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους.

Προσφέρουμε, μέσω εκτενούς έρευνας στην ασφαλιστική αγορά, προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας που καλύπτουν την επιχείρηση από μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια και κλοπή. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχουν διάφορες επιλογές ασφάλισης που περιλαμβάνουν:

Ασφάλιση Πυρός

Καλύπτει τις ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία από πυρκαγιά, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν κατά τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της πυρκαγιάς, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας πλήρη κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και προσφέροντας ουσιαστική αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας.

Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών

Καλύπτει ζημίες στα περιουσιακά στοιχεία, υλικές ζημιές & απώλεια κερδών μιας επιχείρησης, που θα προκληθούν από τρομοκρατικές ενέργειες.

Ασφάλιση Πολιτικών Κινδύνων

Καλύπτει την επιχείρηση από μια σειρά από κινδύνους όπως στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες βλάβες.

Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

Καλύπτει την επιχείρηση σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων καθώς επίσης και μετά από βλάβες μηχανημάτων που μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ροή εσόδων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

Η προστασία περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και την ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων, του στόλου οχημάτων ή του μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία δύνανται να καλυφθούν με εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα.

Οφέλη

 • Άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που δύναται να υποστούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης
 • Προστασία του ενεργητικού μιας επιχείρησης
 • Διασφάλιση συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας

Βοηθάμε στην ομαλή διεξαγωγή τεχνικών έργων.

Η κατασκευή αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία κατά την οποία μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις, ακόμα και σωματικές βλάβες ή θάνατος σε τρίτους, με το κόστος αποκατάστασης αυτών των ζημιών να είναι υψηλό.

Παρέχουμε προγράμματα Ασφάλισης Τεχνικών έργων με σκοπό την κάλυψη από οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια ζημιά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Συγκεκριμένα παρέχεται κάλυψη:

Πολιτικού Μηχανικού – CAR Ασφαλιστήριο (Constructors All Risks)

Όπως για παράδειγμα οικοδομές, οδοποιίες, έργα ύδρευσης¬ αποχέτευσης κλπ.

Συναρμολόγησης – EAR Ασφαλιστήριο (Erection All Risks)

Όπως για παράδειγμα φωτοβολταικά ή αιολικά πάρκα, μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.λπ. από αιφνίδια και απρόβλεπτη αιτία.

Για υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο από αιτίες όπως πυρκαγιά, θεομηνίες και σεισμός, όσο και για την Αστική σας Ευθύνη έναντι Τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή / και των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας.

Οφέλη

 • Διασφαλίζεται το κόστος και ο χρόνος περάτωσης των εργασιών

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν έναντι των οικονομικών απωλειών και την κατάχρηση χρημάτων.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται προστασία από οικονομικές απώλειες που συνήθως αφορούν την απώλεια εισοδήματος, την απώλεια κερδών, την απώλεια μισθωμάτων, καθώς επίσης και λειτουργικά έξοδα για το διάστημα που μια επιχείρηση υπέστη ζημιά και χρειάζεται να συνεχίσει την δραστηριότητά της. Επίσης οι επιχειρήσεις χρειάζονται προστασία σε περίπτωση κατάχρησης χρημάτων από υπαλλήλους που διαχειρίζονται χρήματα.

Προσφέρουμε προγράμματα Ασφάλισης Χρηματικών Απωλειών και Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων που καλύπτουν του κινδύνους που συνδέονται με το οικονομικό έγκλημα, όπως περιστατικά ένοπλων ληστειών και διαρρήξεων, καθώς και περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις πέφτουν θύματα των ίδιων των υπαλλήλων τους, υπεξαιρώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οφέλη

 • Προστασία ισολογισμού
 • Κάλυψη των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησης
 • Εξασφάλιση ελέγχου των χρημάτων που διαχειρίζονται υπάλληλοι της επιχείρησης

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις διασυνοριακές τους ανάγκες στη διαχείριση κινδύνων.

Η δραστηριοποίηση μίας επιχείρησης σε πολλές χώρες του κόσμου κάνει ιδιαίτερα πολύπλοκη τη διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων της.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διοίκηση μιας τέτοιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερες: πολλαπλά κανονιστικά πλαίσια, περίπλοκες διαδικασίες συμμόρφωσης, αυξημένα κόστη, αδυναμία παρακολούθησης της πορείας των ασφαλιστικών προγραμμάτων στις διάφορες χώρες δραστηριοποίησης.

Μέσω των Συνεργατών μας υποστηρίζουμε τους πελάτες με διασυνοριακές ανάγκες στη διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων της.
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε

 • τον σχεδιασμό και κεντρικό συντονισμό ενός ασφαλιστικού προγράμματος,
 • τη βελτίωση των υφιστάμενων προγραμμάτων,
 • τη συμμόρφωση με τα διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια στη χώρα δραστηριοποίησης,
 • καθώς και τη συνοχή στην παροχή υπηρεσιών.

Οφέλη

 • Εξοικονόμηση κεφαλαίων
 • Ευρεία κάλυψη με χαμηλή επένδυση σε διαπραγματεύσεις/χρόνο
 • Οι βέλτιστες επιλογές τοποθέτησης κινδύνων, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστική τιμολόγηση
 • Αποφυγή κυρώσεων μέσω της ευθυγράμμισης με τους τοπικούς κανονισμούς
 • Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από ένα σημείο
 • Επαρκής επικοινωνία των προγραμμάτων παροχών προς τους εργαζόμενους και διατήρηση χαμηλών διαχειριστικών εξόδων
Βοηθάμε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους να ανταπεξέλθουν στους κυβερνοκινδύνους, με το να κατανοήσουν καλύτερα τους τρόπους δημιουργίας τους και να αντιληφθούν τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν.

Η διείσδυση της υψηλής τεχνολογίας σε πολλές δραστηριότητες συνδυαζόμενη με την διασύνδεση, αποτελούν τις βασικές εστίες των κυβερνοκινδύνων. Σε αντίθεση με τους συνήθεις επιχειρηματικούς κινδύνους, οι κυβερνοκίνδυνοι κρύβουν πίσω τους την ευφυΐα του ανθρώπινου παράγοντα, στοιχείο που τους καθιστά εξελίξιμους και ταχύτατα μεταβαλλόμενους. Βάσει διεθνών ερευνών κυβερνοκίνδυνοι κατατάσσονται στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των επιχειρηματικών κινδύνων, σε διάφορους κλάδους δραστηριοποίησης. Τα κρούσματα κυβερνοεπιθέσεων αυξάνονται τόσο σε πολυπλοκότητα όσο και σε ευφυΐα ενώ παράλληλα η νομοθεσία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχυροποιείται.

Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, προσεγγίζουμε ολιστικά σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών το οποίο συνδυάζει την παροχή συμβουλευτικών λύσεων διαχείρισης κυβερνοκινδύνων, με το κατάλληλο κατά περίπτωση ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αποτυπώσουν τους κινδύνους που εμφανίζονται λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών.
Μέσω της ομάδας ειδικών της, η Nobilis διαθέτει λύσεις που επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση να σχηματίσει μια καθολική εικόνα για το πώς εκτίθεται στους κυβερνοκινδύνους καθώς και για το πώς μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά της μεγέθη.

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες αποτύπωσης εστιών κυβερνοκινδύνων
 • Μελέτες εκτίμησης του οικονομικού αντίκτυπου των κυβερνοεπιθέσεων
 • Μελέτες επιλογής λύσεων μετακύλισης του υπολειμματικού κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων σε περίπτωση περιστατικού κυβερνοεπιθέσεων με την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εγκληματολογίας, διαχείρισης κρίσεων και περιορισμού ζημιάς
 • Μελέτες αξιολόγησης ετοιμότητας και συμμόρφωσης έναντι κανονιστικών αναγκών όπως η GDPR
Οφέλη

Μέσα από τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις μπορούν:

 • να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη εικόνα για το πώς εκτίθενται στους κυβερνοκινδύνους
 • να ανακαλύψουν λανθάνουσες ευπάθειες με ασφαλή τρόπο, εξετάζοντας την αντοχή τους μέσα από διάφορα δοκιμαστικά σενάρια επιθέσεων και παραβίασης ασφαλείας
 • να λάβουν ορθολογικές αποφάσεις για κάθε δράση που σχετίζεται την θωράκιση τους, τόσο σε τεχνικό όσο και οργανωτικό επίπεδο
 • να κατανοήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο των κυβερνοκινδύνων, ώστε να επιλέξουν το βέλτιστο ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα τους επιτρέψει να θωρακίσουν και να προστατεύσουν τη φήμη τους και τον ισολογισμό τους.

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να θωρακίσουν την οικονομική τους σταθερότητα και τη φήμη τους, μέσω της επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος.

Η ασφάλιση έναντι των κυβερνοκινδύνων αποτελεί τη βέλτιστη οικονομικά λύση διαχείρισης του υπολειμματικού κινδύνου μιας κυβερνοεπίθεσης. Ακόμα και αν τα μέτρα και οι πολιτικές ασφαλείας που εφαρμόζει μια επιχείρηση είναι αρκετά αυστηρά, τίποτα δεν μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο απέναντι στην εξελισσόμενη ευφυΐα των επιτιθέμενων. Μια κυβερνοεπίθεση προκαλεί απρόβλεπτες και υψηλές δαπάνες, ενώ αν αφορά παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι πολύ πιθανό πως μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων.

H Nobilis κατανοώντας τις ανησυχίες των επιχειρήσεων, σχεδιάζει και προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις έναντι των κυβερνοκινδύνων προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους.

Συνεργαζόμενοι με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες σε θέματα κυβερνοκινδύνων από όλο τον κόσμο βοηθούμε κάθε επιχείρηση να αποκτήσει το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα και να θωρακίσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα από έναν εξαιρετικά ζημιογόνο κίνδυνο.